Cart:

0 item(s) - 0,00 €
Nie masz produktów w koszyku.

0

Low Rider Auto

Krótki opis

Low Rider Auto zosta³ opracowany dla ekstremalnie szybkiego wzrostu. Od nasiona do zbioru rozpiêtoœæ ¿ycia tej odmiany wynosi 8 do 9 tygodni. Pozostaje niska, oko³o pó³ metra, i jest najszybsz¹ i najbardziej zwart¹ roœlin¹ marihuany jak¹ mo¿esz uprawiaæ.
Only 128 left

Dostępność: W magazynie

1 nasienie7,50 €
Dodaj do koszyka
3 nasiona18,00 €
Dodaj do koszyka
5 nasiona29,00 €
Dodaj do koszyka
Seed Type Autoflowering
Sativa (%) 20
Indica (%) 80
Czas kwitnienia (tygodnie) 8
Typ Indoor & Outdoor
Difficulty Easy
Yield Medium
Height Low
Effect Creative, Euphoric, Uplifted
Medical Effect Anxiety, Pain, Stress
Origin & Popularity Low Rider Auto zosta³ opracowany dla ekstremalnie szybkiego wzrostu. Od nasiona do zbioru rozpiêtoœæ ¿ycia tej odmiany wynosi 8 do 9 tygodni. Pozostaje niska, oko³o pó³ metra, i jest najszybsz¹ i najbardziej zwart¹ roœlin¹ marihuany jak¹ mo¿esz uprawiaæ. Wygl¹d, smak i jakoœæ pasuj¹ do tych z innych szczepów. Low Rider Auto jest mieszank¹ ró¿nych odmian indica (w³¹cznie z William's Wonder i Northern Light) i meksykañskiej Ruderalis, która zapewnia samokwitnienie. To pewna i stabilna roœlina, która czyni to czego od niej oczekujesz.
Production Gdy tylko Low Rider Auto zakie³kuje, wyrasta garstka liœci i od razu zaczyna siê okres kwitnienia. To równie¿ powód, dla którego roœlina pozostaje taka niska i mo¿na j¹ tak szybko zbieraæ. Nie wymaga specyficznego cyklu naœwietlañ, podobnie siê miewa z wiêksz¹ lub te¿ mniejsz¹ iloœci¹ s³oñca. To powoduje ¿e jest idealn¹ roœlin¹ zarówno Indoor jak i Outdoor. Nie roœnie wysoka, wiêc mo¿esz ³atwo umieœciæ j¹ w doniczce na parapecie. Na dworze mo¿esz bez problemu zbieraæ plon kilka razy do roku. Dlatego te¿ jest to wspania³y wybór na twoj¹ pierwsz¹ uprawê, cokolwiek siê dzieje, ten szczep rozwija siê, kwitnie i jest gotowy do zbioru w mrugnieniu oka.
Character & Flavour Low Rider Auto ma s³odki zapach i zapewnia wyjštkowy dymek z mocnym i osza³amiajšcym smakiem, który od razu uderza do g³owy. Bardzo odurzajšcy. Uwa¿am Low Rider Auto jako przyjemnš odmianê do palenia w przerwie.
Features niezawodny i stabilny niewiarygodnie zwarty i szybkorosnšcy szczep
Suzy's Tip Mo¿esz spokojnie uprawiaæ Low Rider Auto razem z innymi roœlinami przy hodowli Indoor. Pozostaje niski i nie potrzebujesz zmieniaæ czasu naœwietlania skoro i tak dobrze uroœnie.
Miesiąc zbiorów Nie